พัชราพร สุขแสวง
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.จอมพระ