สิริณัฎฐ์ กล่อมจิตต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน อบต.จอมพระ