จิณพัฒน์ สุขตาม
นักวิชาการสาธารณสุข
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน ทต.กระหาด