จันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน ทต.จอมพระ
ประวัติและผลงาน

เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น

นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่ 

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง