ดวงพร ยังรักษ์
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 3
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556
  • การคิดวิเคราะห์และสรุปข้อมูลการทำงาน
  • การถ่ายภาพ/VDO
  • การตัดต่อ/รูปภาพ/VDO
  • การออกแบบกระบวนการทำงาน/จัดกิจกรรม

­

ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน/งานพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ ลักษณะงานที่ทำ
สำนักงานเทศบาลคูคต

จ.ปทุมธานี (ฝ่ายวิชาการและแผนงาน)

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6

รร.วัดโพสพผลเจริญ จ.ปทุมธานี

พ.ศ. 2556 วิทยากรกระบวนการ

ให้ความรู้และสันทนาการ 

อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ชวนเยาวชนเล่นเกมละลายพฤติกรรม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดน่าน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ปี 2 พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 พี่เลี้ยงโครงการระดับจังหวัด ร่วมออกแบกระบวนการฯ

จัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลและรูปภาพ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟสบุ๊คและไลน์

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดน่าน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ปี 3 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน พี่เลี้ยงโครงการระดับจังหวัด
  • งานสื่อสาร FB/เว็บ/ภาพ/VDO
  • ผู้ช่วยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในเวทีต่างๆ
  • ติดตามหนุนเสริมการทำโครงการเยาวชนในพื้นที่โซนน่านเหนือคือ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น (8 อำเภอ)

­

ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (ระบุโดยละเอียด)

     งานสื่อสาร FB/เว็บ/ภาพ/VDO ผู้ช่วยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในเวทีต่างๆ การติดตามหนุนเสริมการทำงานโครงการเยาวชนโครงการเยาวชนในพื้นที่โซนน่านเหนือคือ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น (8 อำเภอ)

­