วิมลสิริ ขุลิลัง
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.น่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
­ความโดดเด่น :
  • ตั้งคำถามกับบทบาทผู้นำที่ตัวเองทำ มีทักษะการคิดวิเคราะห์และหาทางออกที่สร้างสรรค์ (Critical thinking)
  • ทำงานเป็นทีม โดยไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ลดอัตตาและสร้างทีมผ่านการทำงาน (Collaboration)
  • ทักษะการเข้าสังคม ที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีกาละเทศะ และมองโลกในแง่ดี

       โรส วิมลศิริ ขุลิลัง อายุ 17 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เด็กสาวชาวไทลื้อ ที่สามารถสื่อสารภาษาไทลื้อ และภาษาเมือง สนใจในงานชุมชน เริ่มต้นทำกิจกรรมตั้งแต่อายุ 14 ปี เป็นทีมงานที่สนับสนุนการทำงานด้านการจัดการน้ำร่วมกับกลุ่มเยาวชนในชุมชน เข้ามาด้วยความเป็นเด็ก สนุกสนาน เพียงติดตามและติดเล่น จึงยังไม่เห็นรายละเอียดในการทำโครงการ จากเด็กที่สื่อสารไม่เก่ง ไม่มีระบบในการทำงานจนกระทั่งปีที่ 3 โรสได้เป็นประธานโครงการฯ เนื่องจากรุ่นพี่ที่เป็นผู้นำ ขยับไปทำงานเครือข่าย ทำให้โรสรับหน้าที่มาเป็นผู้นำเต็มตัว

       โครงการเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านเส้นสายลายผ้าทอบ้านทุ่งสุน ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลายผ้า ว่าศิลปินผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร บ้านทุ่งสุน เป็นชุมชนชาติพันธุ์ชาวไทลื้อ มีผ้าทอชื่อดังของน่าน ที่ดังไกลไปทั่วโลก ในนามว่า "ผ้าลายน้ำไหล" และยังมีผ้าลายตะวันฉาย ลายดาวล้อมเดือนซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการสังเกตธรรมชาติ ความงามเสี้ยวขณะที่ทำให้ตรึงใจ เมื่อโรสได้รู้ประวัติความเป็นมาของลายผ้าและได้เชื่อมโยงกับวัยเยาว์ที่ได้เห็นความสมบูรณ์ มีความทรงจำที่งดงาม ได้วิ่งเล่น ซักผ้า และจดจำสายน้ำสุนที่ไหลเรื่อยหล่อเลี้ยงคนในชุมชน ทำให้โรสประทับใจและภูมิใจ วันนี้น้ำสุนแห้งเหือด แต่ความทรงจำกลับประทับในลายผ้าให้ผู้คนได้ชื่นชม

       โรสเป็นผู้นำเต็มตัว พยายามปรับตัว หาวิธีการที่จะให้ทุกคนในทีมเข้าใจและร่วมมือกันทำงาน ในช่วงแรกไม่ง่ายเลย อุปสรรคที่โรสพบคือทำอย่างไรให้รุ่นน้องที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น (ม.2 - ม.3) ยอมรับและเห็นภาพการทำงาน โดยโรสจะทำความเข้าใจ ไม่กดดัน บีบคั้นตัวเองและทีม เธอค้นพบว่า เมื่อทำเช่นนั้นผลที่ออกมาก็จะเป็นเชิงลบ โรสจึงปรับให้เป็นผู้ฟัง สร้างบรรยากาศที่ดี สร้างความเข้าใจให้ทีมเห็นภาพรวม เห็นเป้าหมายและปลายทางที่จะเกิดขึ้น ให้กำลังใจและสร้างความมั่นใจให้ทีมว่าเขาสามารถทำได้ โรสเรียนรู้เร็ว และชัดเจน เธอไม่อยากทำงานคนเดียว ความเป็นทีม คือหัวใจของการทำงาน เธออยากที่จะร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับทุกคน

       ทักษะการทำงานอย่างมีระบบ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเข้าสังคม เข้าหาผู้ใหญ่ มีกาละเทศะ การตรงต่อเวลา มองโลกในแง่ดี กล้าหาญไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค และพร้อมที่จะรับมือและแก้ไขปัญหา คือสิ่งที่โรสพบได้เรียนรู้ และเห็นพัฒนาการของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดการเป็นผู้นำ แม้ใจจะรู้สึกไม่มั่นใจว่าทำได้ดีไหม และการที่จะยืนเป็นผู้นำอีกครั้งจะยังคงหวั่นไหว แต่เวทีการเติบโตของโรสยังคงกว้างขวางให้โรสได้ค้นพบทางที่ใช่ และทำงานได้อย่างเป็นสุข

       ลายผ้าสะท้อนวิถีชีวิตฉันใด การทำงานด้วยความรัก ความภูมิใจในบ้านเกิด และยิ่งซาบซึ้งใจที่ได้เข้าใจในเรื่องราวของชุมชนตัวเอง การได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จนรู้สึกผูกพันแนบแน่นได้สร้างพลเมือง เช่น โรส ที่สร้างสรรค์และมีพลังฉันนั้น

       อนาคตโรสอยากทำงานที่มีส่วนในการดูแลและช่วยเหลือผู้อื่น อยากเป็นหมอ หรือทำงานด้านสุขภาพ การทำงานชุมชนของโรสตั้งแต่วัยเด็ก บ่มเพาะหัวใจแห่งจิตสาธารณะที่หยั่งรากลึกในสำนึกพลเมือง