สุทธิรา อุดใจ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 3
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ "แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดน่าน" :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะการตั้งคำถาม ชวนคิดวิเคราะห์ กระตุ้นคิด สร้างแรงบันดาลใจ และพาเยาวชนและมีเลี้ยงวางแผนในการดำเนินโครงการได้
  2. รู้จักเด็กสามารถติดตามและวิเคราะห์พัฒนาการของเยาวชนได้
  3. มีทักษะในการพูดนำเสนอ และสื่อสารได้ นำกระบวนกิจกรรมได้
  4. สามารถออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับเยาวชนและพี่เลี้ยงได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

      "โคชมิ้นท์" เป็นผู้ออกแบบกระบวนการ ติดตามหนุนเสริมโครงการ วิทยากรกระบวนการ จัดทำรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์

­

เรื่องราวการทำงานด้านเด็กและเยาวชน :

     "โคชมิ้นท์" พัฒนาตนเองมาจากการทำงานกับเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนขยายผลการทำงานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านผ่านกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการทำงาน

     โครงการที่ทำเกี่ยวกับเยาวชนคือโครงการแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นบ้านโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนบ้านฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน และโครงการกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านสบยาว ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

     ทั้งสองโครงการนี้เน้นให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดโจทย์คิดปัญหาวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาเป็นโจทย์การทำงานวิจัยโดยแกนนำชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนจะเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้นจึงมีใจที่อยากเห็นเยาวชนมีความคิดวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ที่เข้ามากระทบกับตัวของเยาวชนเองอีกทั้งอยากเห็นเยาวชนเกิดทักษะชีวิตในการรู้เท่าทันกับผลที่จะกระทบกับตนเองและชุมชน

­

ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตการพัฒนาชุมชน สถาบันราภัฎลำปางพ.ศ. 2546การทำงนกับชุมชน การเข้ากับชุมชน
ประกาศนียบัตร วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยพละศึกษา วิทยาลัยลำปางพ.ศ. 2544กาบริหารจัดการโครงการ


ประสบการณ์การทำงาน :

ลำดับหน่วยงานช่วงปี พ.ศ.บทบาท/หน้าที่                ลักษณะงานที่ทำ
1.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนกุมภาพันธ์ 2546 - พฤษภาคม 2548เจ้าหน้าที่ประสานงาน, ธุรการและ ผู้ช่วยนักวิจัย

งานติดต่อประสานงานโครงการวิจัย จัดทำบัญชีการเงินโครงการ ติดต่อประสานงานกับพื้นที่การทำงาน ฝึกอบรม และเป็นวิทยากรกระบวนการ
2.สถาบันวิจัยหริภุญชัยมิถุนายน 2548 ถึง พฤษภาคม 2550เจ้าหน้าที่ประสานงาน, ธุรการและ ผู้ช่วยนักวิจัย

เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข จัดทำบัญชีการเงินโครงการ ติดต่อประสานงานกับพื้นที่การทำงาน ฝึกอบรม และเป็นวิทยากรกระบวนการ จัดทำรายงาน
3.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านมิถุนายน 2551 ถึง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ประสานงาน, ธุรการและ ผู้ช่วยนักวิจัยเจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดตามสนับสนุนงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดน่าน งานธุรการ การเงิน เขียนรายงานการวิจัยในพื้นที่จังหวัดน่าน และเขียนรายงานสรุปผลการทำงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน

­

­