กวินภพ ไชยหาญ
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์สมุนไพรชุมชน จังหวัดน่าน
ประวัติและผลงาน

          โครงการการบริหารจัดการเครือข่ายเยาวชนอย่างเป็นระบบโดยพลังเยาวชนพลเมืองจังหวัดน่าน เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเยาวชนที่เคยทำงานโครงการ Active Citizen โดยแต่ละโครงการจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อเชื่อมร้อยการทำงาน สานความสัมพันธ์ ผนึกพลังเยาวชนดูแลบ้านเกิด แกนนำเยาวชนมีรุ่นพี่ทั้งหมด 15 คน กระจายตัวอยู่ใน 5 อำเภอ มีประสบการณ์ทำงานชุมชนที่หลากหลายแตกต่างกันมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อให้จังหวัดน่านน่าอยู่ โดยเชื่อมประสานเครือข่ายโครงการย่อยที่ครอบคลุมทั้งหมด 9 อำเภอ

          แต่เดิมเคยเกิดเครือข่ายฯ ขึ้นแต่การทำงานไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการสืบทอดต่อรุ่นจากรุ่นพี่ เมื่อรุ่นพี่ จบการศึกษาในจังหวัด ต่างแยกย้ายไปเรียนต่างจังหวัด และสมาชิกไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด เมื่อเครือข่ายฯ ได้ถอดบทเรียนและเห็นปัญหา จึงเกิดการรวมตัวกันอย่างมีระบบอีกครั้ง โดยรวมเครือข่ายขึ้นมาใหม่ ที่มีทั้งเยาวชนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มาเป็นสมาชิก

           เป้าหมายหลักของเครือข่ายฯ คือ เยาวชนรวมตัวกันทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อเมืองน่าน หนุนเสริมการทำงานของโครงการย่อย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ระดมกำลังลงแรงให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์แก่ชุมชน ภายใต้ชื่อกิจกรรมพลังสร้างสรรค์ เครือข่ายละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด มีการทำกิจกรรม ทำรั้วปลูกผักในชุมชน ทำฝาย การจัดการขยะ จัดการความขัดแย้งภายในกลุ่มโครงการย่อย ร่วมตรวจสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ไปจนถึงกิจกรรมอาสาอื่นๆ ในชุมชน เป็นศูนย์ประสานงานกลางที่รับรู้ปัญหาของน้องๆ ที่ทำโครงการ ร่วมวางแผนและลงไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้โครงการที่น้องๆ ทำไม่โดดเดี่ยว

          เครือข่ายอยู่กันด้วยใจ รักกันอย่างพี่น้อง มีกติกาในการใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อฝึกฝนให้เป็นพลเมืองที่มีวินัย คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วม มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ด้วยระบบประชาธิปไตยที่ดูแลกันอย่างเท่าเทียม การทำงานของเครือข่ายจึงขับเคลื่อนด้วยพลังเยาวชนทุกคน ด้วยความที่เป็นศูนย์กลางของการสนับสนุนโครงการย่อย เยาวชนได้รับรู้สถานการณ์และปัญหา ได้ยกระดับ ทักษะการคิดวิเคราะห์ หาสาเหตุปัญหา เพื่อหาแนวทางการแก้ไข (Critical Thinking) อีกทั้งพวกเขายังเคยผ่านการลงมือทำงานในชุมชนจึงพอสามารถประเมินได้และร่วมแก้ไขให้ตรงจุด

          เยาวชนในเครือข่ายฯ ค่อยๆ เติบโตไปพร้อมๆ กับเครือข่ายที่แข็งแรงขึ้น อนาคตเครือข่ายฯ จะไปเชื่อมร้อยการทำงานกับสภาเด็กและเยาวชน ร่วมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัด หากแต่วันนี้พวกเขาอยากทำให้ต้นกล้าต้นนี้หยั่งรากลึกและแข็งแรงก่อน โดยที่ผ่านมาเครือข่ายฯ ใช้เครื่องมือในการถอดบทเรียนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพื่อให้รู้ว่าหน่วยงานของพวกเขาอยู่ตรงจุดไหนและจะทำอะไรต่อไป เยาวชนแต่ละคนเติบโต มีพัฒนาการ มีทักษะชีวิต กล้าแสดงออก เข้าใจตัวเองมากขึ้น กล้าเข้าหาคนในชุมชน มีความรับผิดชอบ เป็นกำลังใจให้กันและกันเพื่อผลักดันให้เพื่อนในเครือข่ายทำตามฝัน ทั้งนี้พี่เลี้ยงที่เข้าใจเยาวชนมีส่วนสำคัญมากในการให้พื้นที่คิด สร้างสรรค์ และอำนวยการเรียนรู้ให้เยาวชนได้สยายปีกบิน และพร้อมเป็นลมหนุนใต้ปีกให้ทำงานอย่างราบรื่น ร่าเริง

         สำหรับเยาวชนเครือข่ายฯ อุปสรรคเป็นเพียงเล็กน้อยของรอยทางการเรียนรู้ แต่หัวใจที่พวกเขามีให้กันต่างหากที่นำพาให้ ผ่านอุปสรรค เมื่อมองกลับไปบนเส้นทางจะเห็นเพียงร่องรอยที่พิสูจน์พลังเยาวชนที่กล้า แกร่ง และแข็งแรง รอยยิ้มที่ให้กันทั้งจากชุมชน น้องเยาวชน เพื่อนๆ เครือข่ายคือของขวัญของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน พวกเขาเชื่อว่าการเดินทางทำงานไปด้วยกันจะทำให้เมืองน่านเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้น ด้วยความเป็นหนึ่งในพลเมืองน่าน แม้เส้นทางของเยาวชนแต่ละคนอาจต้องออกไปศึกษาเพื่อเติบโต แต่เชื่อว่ารากที่หยั่งลึกในใจของเยาวชนแต่ละคนจะนำพาให้พวกเขากลับมาบ้านเกิดทำหน้าที่ตามบริบทที่พวกเขาตั้งใจ


ความโดดเด่น

  • เยาวชนทำงานด้วยหัวใจ รักกันฉันท์พี่น้อง ดูแลเครือข่ายฯ อย่างครอบครัวทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น กล้าแลกเปลี่ยนและเล่าปัญหาให้กันและกัน
  • เครือข่ายฯ ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดน่าน ทำให้เห็นพลังในการขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งจังหวัด
  • พี่เลี้ยงเข้าใจเยาวชน เข้าใจพื้นที่ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการคิด สร้างสรรค์ ลงมือทำตัวตัวเอง