ดวงพร ยังรักษ์
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen น่านปี 3
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ "แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดน่าน" :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

 1.  มีทักษะการตั้งคำถาม ชวนคิดวิเคราะห์ กระตุ้นคิด สร้างแรงบันดาลใจ และพาเยาวชนและมีเลี้ยงวางแผนในการดำเนินโครงการได้ 
 2. รู้จักเด็กสามารถติดตามและวิเคราะห์พัฒนาการของเยาวชนได้ 
 3. มีทักษะในการพูดนำเสนอ และสื่อสารได้ นำกระบวนกิจกรรมได้
 4. สามารถออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับเยาวชนและพี่เลี้ยงได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

     "โคชกอล์ฟ" รับผิดชอบงานด้านการสื่อสาร และเป็นผู้ช่วยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในเวทีต่างๆ รวมถึงติดตามหนุนเสริมการทำงานโครงการเยาวชนโครงการเยาวชนในพื้นที่โซนน่านเหนือคือ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น (8 อำเภอ)


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สถาบันการศึกษา ปี  ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556
 • การคิดวิเคราะห์และสรุปข้อมูลการทำงาน
 • การถ่ายภาพ/VDO
 • การตัดต่อ/รูปภาพ/VDO
 • การออกแบบกระบวนการทำงาน/จัดกิจกรรม


ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน :

น่วยงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ ลักษณะงานที่ทำ
สำนักงานเทศบาลคูคต

จ.ปทุมธานี (ฝ่ายวิชาการและแผนงาน)

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6

รร.วัดโพสพผลเจริญ จ.ปทุมธานี

พ.ศ. 2556 วิทยากรกระบวนการ

ให้ความรู้และสันทนาการ 

อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ชวนเยาวชนเล่นเกมละลายพฤติกรรม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดน่าน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ปี 2 พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 พี่เลี้ยงโครงการระดับจังหวัด ร่วมออกแบกระบวนการฯ

จัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลและรูปภาพ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟสบุ๊คและไลน์

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดน่าน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ปี 3 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน พี่เลี้ยงโครงการระดับจังหวัด
 • งานสื่อสาร FB/เว็บ/ภาพ/VDO
 • ผู้ช่วยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในเวทีต่างๆ
 • ติดตามหนุนเสริมการทำโครงการเยาวชนในพื้นที่โซนน่านเหนือคือ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น (8 อำเภอ)

­

­