อรธิดา นามศิริ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ภาคตะวันตก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สมุทรสงคราม ปี 3
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ เด็กสร้างดี Active Young (สมุทรสงคราม-ราชบุรี) : 

ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

          งานด้านการจัดการเอกสารการเงิน หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการประสานงานน้องในโครงการ และการบันทึกรายงานการประชุม การชวนคิด ชวนคุยและตั้งคำถาม


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะทีเป็นประโยชน์ต่อโครงการ
อุดมศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนพ.ศ. 2560-

­­

ประสบการณ์ทำงาน :

หน่วยงานโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิภาคสังคมตะวันตกพ.ศ. 2560พี่เลียงติดตามหนุนเสริม

­

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง