เสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร
พี่เลี้ยงเยาวชน Active Citizen โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
พี่เลี้ยงเด่น นางเสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร (ครูจอย) อายุ 47 ปี สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ตำแหน่ง: พี่เลี้ยงเยาวชน
โครงการศึกษาสถานการณ์ขยะและแนวทางลดปริมาณขยะในโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

­

       คุณครูเสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร (คุณครูจอย) สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ดูแลกลุ่มงานกิจการนักเรียน เป็นหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน คุณครูจอยเป็นพี่เลี้ยง โครงการศึกษาสถานการณ์ขยะและแนวทางลดปริมาณขยะในโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา โดยเห็นว่า การทำหน้าที่พี่เลี้ยงจะต้องมี (1) ความอยากที่จะทำ (2) ต้องมีความเสียสละ เพราะวันเสาร์ อาทิตย์ บางครั้งต้องไปอบรมไม่ได้กลับบ้านที่นครศรีธรรมราช (3) ต้องพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ กล้าที่จะเรียนรู้ พร้อมแสวงหาความรู้ เมื่อ 3 สิ่งประกอบกันจึงทำให้คุณครูจอยมีความสุขที่จะทำ เปิดใจ เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบศักยภาพในตัวเอง

       เป็นครั้งแรกของคุณครูจอยที่เป็นพี่เลี้ยงโครงการ เดิมการสอนในชั้นเรียนคาบละ 50 นาที ทำให้คุณครูไม่รอที่จะฟังคำตอบจากนักเรียน หลายครั้งที่ถามและตอบเอง เพราะเวลาบีบคั้นทำให้ไม่เห็นว่านักเรียนมีศักยภาพในตัวเอง การได้มาทำหน้าที่พี่เลี้ยงทำให้คุณครูได้สังเกตเห็นตัวอย่างการทำงานของสงขลาฟอรั่มในเรื่องการเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่สนใจ ให้เวลาอดทนรอคอยคำตอบของเด็กได้ และนำมาปรับมาใช้ในฐานะการเป็นพี่เลี้ยงโครงการ และครูผู้สอนในห้องเรียน ครูจอยจึงได้พบศักยภาพภายในของนักเรียน ที่ไม่มีความหมายเพียงเก่ง ฉลาด ได้เกรดดี แต่เห็นว่านักเรียนมีทักษะด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผน ในชั้นเรียน เช่นการสอนเรื่องกฎหมาย คุณครูจอยถามนักเรียนว่า อยากรู้กฎหมายอะไรบ้าง เพื่อให้การเรียนวิชานั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนอยากรู้ ไม่ใช่สอนแต่ในตำรา

       บทบาทการเป็นพี่เลี้ยงคุณครูจอย คือการชวนแกนนำพูดคุย คิดวางแผน ติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอแบบหาเวลานัดเจอเป็นทางการ ไถ่ถามเมื่อเจอหน้า ตั้งกลุ่ม messenger ไว้คอยอัพเดทกัน ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างนักเรียนกับผู้บริหารโรงเรียน ให้การทำโครงการราบรื่น เอื้อประโยชน์ สนับสนุน สอดคล้องกับนโยบาย จนกิจกรรมในโรงเรียนหลายอย่างปรับโดยใช้นโยบายการลดประมาณขยะ เช่น การมอบของรางวัลในโรงเรียน การตั้งตู้กดน้ำดื่มเพิ่ม การเปลี่ยนนโยบายเล็ก ๆ แต่ส่งผลยั่งยืนระยะยาว ซึ่งจะมีสงขลาฟอรั่มเป็นที่ปรึกษาให้ครูจอยอีกชั้น

       คุณครูฝึกให้นักเรียนตรงต่อเวลา ให้ความสำคัญกับวินัย เพราะวินัยเป็นหนทางของการฝึกตน สอดคล้องกับการลดปริมาณขยะ หากเรามีวินัยต่อตัวเองใช้แก้วน้ำ กล่องใส่อาหาร ถุงผ้า จนเป็นกิจวัตร เป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

       การเป็นพี่เลี้ยงโครงการฯ เหมือนเป็นแม่บ้านคอยเก็บรายละเอียด สนับสนุน จัดเก็บเอกสารที่ตกหล่น จดบันทึก ได้เปิดโลกการเรียนรู้ คุณครูได้พบเครือข่ายที่หลากหลายวิชาชีพ ทำให้คุณครูตื่นตัว เปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนทักษะการคิด ทักษะการสอน ทักษะการตั้งคำถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออก การฟังอย่างตั้งใจทำให้คุณครูพบว่านักเรียนมีปัจจัยอื่น ๆ มากกว่าแค่ไม่ส่งงาน

       โครงการศึกษาสถานการณ์ขยะและแนวทางลดปริมาณขยะในโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จะยังคงดำเนินต่อไป โดยเพาะกล้าต้นใหม่ให้นักเรียนมัธยมปีที่ 4 เข้ามาสานต่อ จากนโยบายเล็ก ๆ ในโรงเรียน ที่มีคุณครูจอยอยู่ข้าง ๆ อย่างมั่นคง คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของผีเสื้อขยับปีก

­

ความโดดเด่น

  • เป็นตัวกลางในการเชื่อมกับนักเรียนกับผู้บริหารโรงเรียน ให้ฝ่ายปฏิบัติงานได้ทำงานคู่ขนานกับนโยบายโรงเรียน
  • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ เสียสละ และตั้งใจที่จะทำโครงการฯ
  • ยืนยันที่จะเริ่มในระดับบุคคล เริ่มที่ตัวเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการลดปริมาณขยะจากต้นทาง