ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
ผู้บริหารโครงการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

­

­ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พัฒนาการเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กำลังศึกษา)

­

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2530 -2535 ข้าราชการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ปี 2535 – 2541 ผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปี 2542 - 2544 คณะทำงานกองทุนเพื่อสังคม(SIF)

ปี 2545 - 2549 นักวิจัยเพื่อท้องถิ่นโครงการศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือ

ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ปี 2546 –ปัจจุบัน ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม สกว.

­

การฝึกอบรม

ปี พ.ศ.2546

- การฝึกอบรมวิธีคิดเชิงกระบวนระบบขั้นสูง (system thinking) โดยสถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคม (civicnet)

- การฝึกอบรมการสืบค้นพลังชื่นชม โดยสถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคม (civicnet)

- การพัฒนาทักษะการเขียนข่าว บทความงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่ รุ่น1 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค

­

ปี พ.ศ.2547

- หลักสูตร อริยสัจ 4 ในงานวิจัย โดยเสมสิกขาลัย

- การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค

­

ปี พ.ศ.2548

- หลักสูตร งาน พลังกลุ่มและความสุข โดยเสมสิกขาลัย

ปี พ.ศ.2549

- หลักสูตร ภาวะผู้นำที่เน้นพลังการมีส่วนร่วม โดยเสมสิกขาลัย

- หลักสูตร การฝึกวิธีคิดและการจับประเด็น โดยเสมสิกขาลัย

- หลักสูตร วิทยากรกระบวนการขั้นต้น โดยเสมสิกขาลัย

- หลักสูตร ชีวิตในอุดมคติ โดยเสมสิกขาลัย

­

ปี พ.ศ.2550

- การฝึกอบรม “การจัดทำแผนที่ทางสังคม” social mapping สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค

­

ปี พ.ศ.2551

- การเขียนบทความเชิงวิเคราะห์เพื่อการเผยแพร่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค

- การฝึกอบรมภาวะผู้นำที่เน้นพลังการมีส่วนร่วม โดยเสมสิกขาลัย

­

ประสบการณ์การทำงาน

-วิทยากรและที่ปรึกษากิจกรรมเยาวชน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ,เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม,กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม ฯลฯ

-วิทยากร หลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ให้กับหน่วยงานและชุมชน เช่นกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,สถาบันพัฒนาการชลประทาน ฯลฯ

-วิทยากรกระบวนการทางด้านการพัฒนาองค์กร หลักสูตรงานพลังกลุ่มและความสุข และหลักสูตรการฝึกวิธีคิดและการจับประเด็น,การประเมินผลโครงการ,social mapping ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคกลาง,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี,มูลนิธิโกมลคีมทอง,YIY,สถาบันธัญญารักษ์ ฯลฯ

-วิทยากรกระบวนการกระบวนการถอดบทเรียนการดำเนินงาน/การจัดการความรู้ เช่น เครือข่ายป่าตะวันออก ,โครงการเยาวชนไทยไม่ทอดทิ้งสังคม ฯลฯ

-วิทยากรและผู้นำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กองกำกับ

การตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  • -วิทยากรกระบวนการในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและ คณะกรรมองค์การนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฯลฯ
  • - วิทยากรกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม

บทบาททางสังคม

1.คณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง

2.อนุกรรมการ ภาคกลางตอนบนและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)

3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมจังหวัดสมุทรสงคราม

4.คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

5.คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 

­

บทบาทหน้าที่โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก  

         - กำหนดทิศทางการทำงาน ประสานงานภาคีเครือข่าย ให้คำปรึกษาการวางแผนการดำเนินโครงการ บริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายกับภาคีหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง