นงนุช ปานบัว
เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฎสงขลา

ปัจจุบัน

- เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลา

­