นางสาวมนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์
เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ เอกจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประสบการณ์การทำงาน

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมและธุรการทั่วไป โครงการสะพานชีวิตเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟประเทศไทย

 

ปัจจุบัน 

- เจ้าหน้าปฏิบัติการชำนาญการ (การเงิน ธุรการ และงานกิจกรรม) โครงการสะพานชีวิตเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางเลือกด้านการฟื้นฟูและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟประเทศไทย

­