นายอภิศักดิ์ ทัศนี
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

อ่านบทสัมภาษณ์ : นายอภิศักดิ์ ทัศนี

­


ประวัติการทำงาน


  • ประธานแกนนำ Beach for life โรงเรียนมหาวชิราวุธ
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลชะแล้
  • ประธานกลุ่มมัคคุเทศก์น้อย เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภแสิงหนคร จังหวัดสงขลา

­

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
นายอภิศักดิ์ ทัศนี
นายอภิศักดิ์ ทัศนี
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง
RATTANAPORN - 5 ปีที่แล้ว