พรรณิภา โสตถิพันธุ์
หัวหน้าโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ที่ปรึกษา ใน ปีที่ 2
ประวัติและผลงานประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประสบการณ์การทำงาน 


- ผู้อำนวยการศูนย์ศรีเกียรติพัฒน์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
- รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS )
- โครงการมิตรภาพสู่ท้องถิ่น โครงการโลกสดใสในบ้านเกิด  แกนนำสงขลาประชาคม  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนภาคใต้ (สอดย.)  โครงการวิจัยวัฒนธรรมตาล โตนด (สกว.)

 

ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง
"สงขลาส่องแสง"
3 ปีที่แล้ว
ฮีโร่ไซส์ S
4 ปีที่แล้ว