ธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์
ประธานกลุ่มเยาวชนปลาดาว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน มูลนิธิสยามกัมมาจล