ธีรวัฒน์ พรศรีประเสริฐ
เยาวชนกลุ่มปลาดาว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ