อรอนงค์ นาคทรัพย์
เยาวชนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.กันตวจระมวล
ประวัติและผลงาน

­

“มิ้น” จากเด็กเรียนไม่สนใจใคร

กลับมาร่วมพัฒนาชุมชน

.............................................................

อรอนงค์ นาคทรัพย์(มิ้น)อายุ 15 ปี เยาวชนจากอบต.กันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ ขณะนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ไทรแก้ววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากเด็กสนใจแต่เรื่องเรียน แต่พอมาเข้าค่ายแล้วทำให้เจ้าตัวอยากจะพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ เจ้าตัวร่วมสะท้อนความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจแค่ไหนลองอ่านกันค่ะ

 อ่านเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่

ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจลถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561


  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…มีความฝันอยากเป็นพยาบาล เพราะเป็นข้าราชการไทย และได้รักษาคนไข้ ซึ่งปัจจุบันมีคนไข้จำนวนมาก จึงอยากรักษาคนป่วยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากเห็นคนในชุมชนเป็นคนดีของสังคม มีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนทำร่วมกัน

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มีอยู่
1)มีความรู้ ความสนใจพิเศษ - มีความรู้เรื่องการเล่นกีฬากรีฑา
2)ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ - สามารถวิ่งได้เร็ว
3)ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน, หมู่บ้าน/ตำบล -

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ - อยากพัฒนาตัวเองในด้านการพูด ให้มีความมั่นใจและกล้าพูดมากยิ่งขึ้น
  • ·ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว

(1)ชื่อ-นามสกุลบิดา (พ่อ) นายสมพร นาคทรัพย์

อายุ 39 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป ระดับการศึกษา ม.6

ที่อยู่ 81 หมู่ 7 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

­

(2)ชื่อ-นามสกุลมารดา (แม่) นางอรรถพร สุดแสนฉุน

อายุ 37 ปี ระดับการศึกษา ม.6

ที่อยู่ 81 หมู่ 4 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

­

(3)รายชื่อและจำนวนบุตร

คนที่ 1 เด็กหญิงอรอนงค์ นาคทรัพย์ อายุ 15 ปี เรียน ม.3

คนที่ 2 เด็กหญิงจุฑามาศ นาคทรัพย์ อายุ 13 ปี เรียน ม.1

คนที่ 3 เด็กหญิงนารี นาคทรัพย์ อายุ 4 ปี เรียน อ.1


โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


บันทึกจากเวที :

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจ

"อยากเป็นพยาบาลทหาร เพราะจะได้รักษาคนไข้ที่อยู่ตามชนบทที่หมอเข้าไม่ถึง"

2.อยากเห็นสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นอย่างไร

"อยากเห็นเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เรียนจบ ไม่ติดยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่ติดโทรศัพท์"


ถอดบทเรียนจากโครงงาน "อาชีพในฝัน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบจมูกและลำตัว / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบฟันและนิ้วเท้า / นิสัยด้านบวก :- ร่าเริง ขี้เล่น พูดมาก ใจดี เล่นได้กับทุกคน / นิสัยด้านลบ :- ขี้น้อยใจ ไม่ค่อยยิ้ม โมโห โกรธง่าย ไม่ค่อยเข้ากับคนอื่นๆ / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- ยิ้มเก่ง ร่าเริง น่ารัก / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- พูดมาก ด่าเก่ง ไม่น่ารัก / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเรียน / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- พยาบาลทหาร"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ได้รู้จักอาชีพที่เราชอบ ฝึกกระบวนการแก้ปัญหา มีจินตนาการ ได้เรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น ได้รู้การดำนา วิธีการดำนา ได้รู้จักอาชีพต่างๆ ได้รู้จักคิด มีสมาธิ"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- โมโหเพราะเพื่อนไม่ช่วย สมาธิสั้น ไม่ค่อยเข้าใจ อารมณ์ร้อน ใจร้อน / ปัญหาจากผู้อื่น :- คนอื่นพูดเสียงดัง คนอื่นมาช้า คนอื่นไม่ให้ความร่วมมือ ครูอธิบายไม่เข้าใจเพื่อนบางคนก็ไม่ช่วยงาน"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ไปที่เงียบๆ ตั้งใจฟัง ให้เพื่อนอธิบายให้ฟังใหม่ ไปนั่งสมาธิสงบอารมณ์ / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- บอกเพื่อนให้เงียบๆ บอกเพื่อนให้ช่วย ให้ครูอธิบายใหม่ บอกเพื่อนให้ช่วย"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"สถานที่ อยากให้ทุกคนมาเรียนให้เร็วกว่านี้ มีเกมให้เล่น ลดชั่วโมงเรียน อยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือ"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- ไอซ์ อั๋น ธรรมธัช แตงกวา / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูสยาม ครูชาตรี ครูสมภพ"