ณัฐวุฒิ สุภประกร
Web Master และบริหารงานสื่อสาร online
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน มูลนิธิสยามกัมมาจล
ประวัติและผลงาน

มีนาคม 2553 – มกราคม 2557 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : Web Program

พฤศจิกายน 2549 – พฤศจิกายน 2552

บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

ตำแหน่ง : IT Support

มกราคม 2548 – มิถุนายน 2549 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ตำแหน่ง : web programmer

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ