ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา
หัวหน้าโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

“สองปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษามาจากพระธรรม คำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจัยแรกคือ โยนิโสมนสิการ ต้องทำให้คนคิดได้ เพราะเรากำลังขับเคลื่อนหลักคิด เราไม่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม ปัจจัยที่สองคือ กัลยาณมิตร มีเพื่อนร่วมคิด เพื่อนร่วมทำ เพื่อนร่วมชื่นชม นอกจากนี้เราใช้หลักการทรงงานเป็นวิธีการขับเคลื่อน จึงเน้นเรื่องการระเบิดมาจากข้างใน”


ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)