คุณชินภัทร ภูมิรัตน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติและผลงาน

"การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในแง่ของการบริหารจัดการ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญ โดยจะดูได้จากมีการที่มีแผนการดำเนินการส่งเสริมที่ชัดเจน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง อย่างน้อยก็ต้องมีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ขับเคลื่อน 1 คน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำคนเดียว คือจริงๆ ก็ต้องขับเคลื่อนกันทั้งโรงเรียน แต่ว่าจะมีคนเป็นผู้ประสานงานขับเคลื่อนเป็นหลัก มีการเชื่อมโยงกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน และกิจกรรมต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ"

 

ทรรศนะต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
วันที่ 15 กันยายน 2552