คุณสมใจ สุขแก้ว
ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ