ดร.มนูญ เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ