ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ซับซ้อน จะบอกว่าความเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงก็ ใช่ การประหยัด การพึ่งพาตนเอง เมตตากรุณา เป็นคนดี ใช่ทั้งนั้น แต่มีความเข้าใจกันผิดอยู่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่าขวนขวายมาก อย่าทะเยอทะยาน ทำเพียงเท่านี้ อย่าคิดไกลเลย จะพากันลงเหว แต่พอเพียงคือพอเพียงตามศักยภาพ และเราต้องเพิ่มศักยภาพของเราขึ้นเรื่อยๆ ทำตามศักยภาพของเรา ถ้ามี 100 ทำ 100 มี 120 ไม่ใช่ 200 ไม่ใช่โลภ ถ้าอยากได้มาก ทำให้มากขึ้น ไม่ใช่อยากเฉยๆ แต่ต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา เป็นการเชื่อมโยงนำเอาวิชาการและการใช้ชีวิตมาเป็นเรื่องเดียวกัน สร้างภาวะผู้นำในตัวผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ชีวิตและการเรียนหนังสือไม่แยกส่วนกัน” 
 

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
“โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)