นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
ครู
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง