นางนิทรา หอมเกษร
ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์