ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงาน

­

­

"นอกเหนือจากหลักสูตรที่ต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับตัวของครู และผู้บริหารในด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนอย่างเดียว จะเอื้อกับการเรียนรู้ของเด็ก การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนจึงเป็นกระบวนการสร้าง ปัญญาให้กับคนทุกวัยที่เข้ามามีส่วนร่วม และต้องใช้หลักการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรม ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม"

­

­

ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
"โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ