นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์
ครู
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง