อาจารย์อนันต์ แม้นพยัคฆ์
ผู้จัดการโครงการทีมขับเคลื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ