นายภัทรวิชญ์ กานันใจ
ครูชํานาญการ คณิตศาสตร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา ใน โครงการการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ