นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง