นายสุวิทย์ พละวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง