คุณศุภชัย ภาสกานนท์
อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย (ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ