นายดุษิต พรหมชนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้บริหาร ใน ภาคเหนือตอนบน
ประวัติและผลงาน
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ