นิรัตน์ เล็กสราวุธ
รองผู้อำนวยการ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง