คุณพนม จันทร์ดิษฐ์
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้บริหาร ใน ภาคเหนือตอนล่าง
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง