ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู