รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติและผลงาน

"การ ที่สังคมประสบปัญหาวิกฤตจากอดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตนั้น เนื่องจากระบบคิด ระบบคุณค่า และการกระทำของผู้คนหรือสมาชิกในสังคมนั้นเอง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นความพยายามหนึ่งที่มุ่ง เน้นแก้ไขปัญหาที่ระบบคิดและการกระทำด้วยการอาศัยกระบวนการเรียนรู้ โครงการพยายามออกแบบให้มีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนความคิดในสังคม อย่างไรก็ตาม ความคิดที่เป็นนวัตกรรมนั้นจำเป็นต้องมีกลไกและโครงสร้างที่เป็นนวัตกรรมรอง รับด้วย นวัตกรรมใดๆ ที่อยู่ในโครงสร้างแบบเดิมมักจะบรรลุผลสำเร็จได้ยาก"
 

ความคิดเห็นในที่ประชุมภาคีเครือข่าย
"โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ที่โรงเรียนอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท