อ.ระวี ขุณิกากรณ์
ผู้อำนวยการ
ประวัติและผลงาน

- ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม