คุณจันทร์เพ็ญ ฮูเซ็น
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

              ใช้ ความรู้ และคุณธรรมในการสร้างสรรค์ศิลปะที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมให้เกิดความ สมดุล เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"