คุณพิพัฒน์ บุญเคลิ้ม
ผู้บริหารโรงเรียนวัดพราหมณี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

หลักคิด

 

พัฒนาตน  ด้วยการศึกษา
 

พัฒนางาน  ด้วยโครงการ
 

พัฒนาคน  ด้วยใจงานที่ภูมิใจพร้อมภาพถ่าย

 

 งาน โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รับผิดชอบ ประสบความสำเร็จ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2538 และโครงการที่ดำเนินการได้รับพระราชทานรางวัลความสำเร็จของการดำเนินงานตาม โครงการ

 

 

 

  ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 6-16 เมษายน 2540  ณ ประเทศออสเตรเลีย

 

 

 

  โรงเรียนพัฒนาการก้าวหน้า ปี พ.ศ.2548

 


       

 

 

  ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาก้าวหน้า ปี พ.ศ.2551