คุณมาโนช หวังตระกูล
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโยธินบูรณะ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

                       เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในด้านการศึกษา ซึ่งทุกคนควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน