นางเพลินจิตร โพธิ์กระจ่าง
ครูกรรมการศูนย์
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง