นายวิวัฒน์ วัฒนวิเชียร
ครูโรงเรียนวัดพราหมณี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

หลักคิด


การ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษานั้น มีหลักสำคัญคือวิธีการจัดการศึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้ โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้อิงมาตรฐานและตัวชี้วัด สามารถทำได้ทุกวิชา โดยครูผู้สอนจะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และมีการเตรียมการสอนให้สอดคล้องกับ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ซึ่งจะช่วยให้การสอนประสบความสำเร็จบรรลุตามที่คาดหวัง โดยที่นักเรียนจะได้รับทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป


งานที่ภูมิใจพร้อมภาพถ่าย 


กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 


  -  กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ -  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย  -  กิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง  -  กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ -  กิจกรรมโรงสีข้าวกล้อง