เด็กชายสุทธิพงศ์ ตันตะยาภรณ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน โรงเรียนวัดพราหมณี
ประวัติและผลงาน

ความสามารถ

 การปลูกพืชผักสวนครัว


งานที่ภูมิใจ

 ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำของของโรงเรียนในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง