เด็กหญิงวัชราภรณ์ ฆารจำรอง
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : เดินทางสายกลาง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง