เด็กหญิงนันทนัช ภาคแก้ว
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน โรงเรียนวัดพราหมณี
ประวัติและผลงาน

ความสามารถ

   เป็นผู้นำนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน


งานที่ภูมิใจ

 ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำของของโรงเรียนในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง