คุณชาญณรงค์ บัวแย้มแสง
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

                เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นทั้งหลักคิด หลักปฏิบัติ และหลักธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่่งจะเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ อย่างสมดุลและยั่งยืน