คุณสุชาดา อินทร์พงษ์พันธ์
ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ทิ้ง ทำไม .... รีไซเคิลใหม่ดีกว่า ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ สามารถลดขยะ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง